Easter customs from the world via Skype- Brazil, Poland and Vietnam

Easter is coming. This year it’s celebrated on the 21 st and 22 nd April. It’s the most important  holiday at Roman Catholic church.  If you and your students celebrate it or not, you can exchange international experiences via Skype. We have done it with three remote destinations – Poland Brazil and Vietnam. When Brazilian already got up, in Poland we ate dinner and Vietamese  prepared to go to bed.

Common Skype connection first began with Mystery Skype – students asked questions to guess spekaers’ location. Then we shared our knowledge about Easter traditions. We discussed traditional dishes at easter time. Our speakers were interested in Polish Wet Monday when young people throw water over themselves.

To find out more about Easter in Poland you can read link below.

https://culture.pl/en/article/polish-easter-traditions

Thank you Ha Nga from Vietnam and Ula Verissimo from Brazil to broaden our horizons and openness towards other cultures.

 

 

 

Reklamy

Social debate about Polish educational system has finally begun

Thanks to the teachers’ strikes, the social debate about the Polish school has begun. Excellently! Let’s talk about respecting the teaching profession in Poland and changing the mentality in relation to the role of school and teacher in today’s world. For me, the message and purpose is clear:

Student! YOU ARE MOST IMPORTANT! I WILL PREPARE YOU FOR LIFE AND NOT FOR TESTS!

On April 8, a nationwide teachers’ strike began in Poland. It was a consequence of the lack of agreement between teachers’ trade unions and the government in the form of a collective dispute (the whole school took a strike). After a week, it turned out that almost all citizens became its participants, supporting or condemning strikers. A social media and Internet machine on a huge scale has been launched. Teachers have a lot of social support, expect worthy earnings and respect indirectly related to low wages. I am very happy because the debate about the need to change the Polish education system has finally begun. The changes require above all the Polish social mentality about the role of the school in today’s world.

The school today should teach children and young people to live, to solve real problems, to adapt to the changing world. The teacher is not the only source of knowledge that can be obtained in a few seconds on the internet. The teacher creates conditions for learning and to achieve this is to have a good and positive relationship with the students. A teacher is a person who enters the classroom and is not worried that he or she does not have enough time to complete the subject of the lesson. School is a place where we build positive relationships between all its members: teachers, students, parents. This change results from the dynamic change of the world, new technologies are everyday for students and an important tool in supporting learning and teaching. Today, students have a voice that is important and necessary, today we learn from each other.

Is that so? It depends. But I can say that it can be, it should be and it is. At least it works with me.

Let’s start from the top. The education system in Poland is focused on memorizing learning, contains too many unnecessary topics, does not create conditions and does not give lesson time to shape social skills. The student is supposed to be polite, obedient and pass tests very well, because this testifies to the success of the school. What a mismatched model to today’s reality in which detailed knowledge is within reach of the phone. Education reform of 2015 failed, too much theory in it, too little practice. We expect the government to reduce these core curricula.

I say no to this model. And not only me. Educators from nationwide educational programs – Spring Education and the Year of Relation to which I belong, support a new model of school and teacher. Let us work with students through action, not sitting at desks. Let’s get to know, let’s experience, make designs, have fun learning. Students are to create lessons, teachers show them the way. Let’s focus on cooperation, team work, self-presentation skills, communication. Let’s take care of language culture, blocking hate, and strengthening kindness. Let’s take care of a good word, let’s think about yourself well. Let us appreciate ourselves and our students. I can, I want and should say that I succeeded, that I want to and that I have  wind in my sails. Do I praise or create positive energy? Definitely the second one.

Oktawia Gorzeńska – one of the leaders of Spring Education asks teachers the question: teacher, why do you go to the class today? I know. I go to show that the student is important to me, that I want to hear his opinion, that today I open him the next door  to join a journey and that it depends on him how much of this trip he will take. No test, no force, no marks. Let’s focus on  inner motivation and curiosity of the world.

Teacher! you are important, you are admired, creative, you have the power to change human life! Do you think about yourself well? Do you speak about yourself well?

I expect the government to support the change in the education system, reduce the core curriculum, raise teachers’ pay so that their passion, creativity, commitment, and dedication will support the development of Polish children and young people.

I am writing it as a – mother, wife, Polish teacher, ambassador and trainer of national educational programs (Spring Education, Year of Relation) and international (Microsoft Education Community)

Debata społeczna o polskiej szkole rozpoczęta

Dzięki strajkom nauczycieli, debata społeczna o polskiej szkole się rozpoczęła. Świetnie! Porozmawiajmy o poszanowaniu zawodu nauczyciela w Polsce i zmianie mentalności w stosunku do roli szkoły i nauczyciela w dzisiejszym świecie. Dla mnie przesłanie i cel jest jasne:

UCZNIU! JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZY! PRZYGOTOWUJĘ CIĘ DO ŻYCIA A NIE DO TESTÓW!

Dnia 8 kwietnia w Polsce rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Był on następstwem braku porozumienia nauczycielskich związków zawodowych z rządem w formie sporu zbiorowego (cała szkoła podjęła strajk). Po tygodniu okazało się, że prawie wszyscy obywatele stali się jego uczestnikami, popierając lub potępiając strajkujących. Uruchomiła się społeczna machina medialna i  internetowa na ogromną skalę. Nauczyciele mają duże poparcie społeczne, oczekują godnych zarobków i szacunku związanego pośrednio z niskimi zarobkami. Mnie to bardzo cieszy, ponieważ wreszcie rozpoczęła się debata o  potrzebie zmian polskiego systemu edukacji. Zmiany wymaga przede wszystkim polska mentalność społeczna o roli szkoły w dzisiejszym świecie.

Szkoła dzisiaj powinna uczyć dzieci i młodzież do życia, do rozwiązywania realnych problemów, do przystosowania się do zmieniającego się świata. Nauczyciel nie jest jedynym źródłem wiedzy, którą można uzyskać w parę sekund w internecie. Nauczyciel stwarza warunki do uczenia się i aby to osiągnąć ma mieć dobrą i pozytywną relację z uczniami. Nauczyciel to osoba, która wchodzi do klasy i nie martwi się, że ma za mało czasu na zrealizowanie tematu lekcyjnego. Szkoła to miejsce, gdzie budujemy pozytywne relacje między wszystkimi jej członkami: nauczycielami, uczniami, rodzicami. Ta zmiana wynika z dynamicznej  zmiany świata, nowe technologie to codzienność dla uczniów i też ważne narzędzie przy wspomaganiu uczenia się i nauczania. Dziś uczniowie mają głos, który jest ważny i potrzebny, dziś uczymy się od siebie nawzajem.

Czy tak jest? Zależy. Ale mogę powiedzieć, że tak może być, powinno być i jest. Przynajmniej u mnie się sprawdza.

Zacznijmy od góry. System edukacji w Polsce jest nastawiony na pamięciowe uczenie się, zawiera zbyt wiele niepotrzebnych tematów, nie stwarza warunków i nie daje czasu lekcyjnego do kształtowania umiejętności społecznych. Uczeń ma być grzeczny, posłuszny i świetnie zdawać testy, bo to świadczy o sukcesie szkoły. Jakże niedopasowany model do dzisiejszej rzeczywistości, w której szczegółowa wiedza jest w zasięgu telefonu. Reforma oświaty z 2015 nie powiodła się, za dużo w niej teorii, za mało praktyki. Oczekujemy od rządu zmniejszenia przedmiotowych podstaw programowych.

Ja takiemu modelowi mówię nie. I nie tylko ja. Edukatorzy z ogólnopolskich programów edukacyjnych – Wiosny Edukacji i Roku Relacji, do których należę,  wspierają nowy model szkoły i nauczyciela. Pracujmy z uczniami poprzez działanie, a nie siedzenie w ławkach. Poznawajmy, doświadczajmy, róbmy projekty, bawmy się nauką. Uczniowie mają kreować lekcje, nauczyciele pokazują im drogę. Stawiajmy na współpracę, pracę zespołową, umiejętność autoprezentacji, komunikacji. Dbajmy o kulturę języka, o blokowanie hejtu, a wzmacnianie życzliwości. Dbajmy o dobre słowo, umiejmy myśleć o sobie dobrze. Doceńmy siebie i uczniów. Mogę, chcę i powinnam mówić, że mi się udało, że mi się chce i że mam wiatr w żaglach. Chwalę się czy kreuję pozytywną energię? Zdecydowanie to drugie.

Oktawia Gorzeńska – jedna z liderek Wiosny Edukacji zadaje nauczycielom pytanie: nauczycielu, po co idziesz dziś do klasy? Ja wiem. Idę po to, aby pokazać, że uczeń jest dla mnie ważny, że chce wysłuchać jego opinii, że dziś otwieram mu kolejne drzwi do wspólnej podróży i że od niego zależy ile z tej podróży wyniesie. Bez testu, przymusu, bez ocen. Stawiajmy na wewnętrzną motywację i ciekawość świata.

Nauczycielu! jesteś ważny, jesteś podziwiany, kreatywny, masz moc zmiany ludzkiego życia! Czy myślisz o sobie dobrze? Czy mówisz o sobie dobrze?

Oczekuję od rządzących wsparcia w zmianie systemu edukacji, zmniejszenia podstawy programowej, podniesienia wynagrodzenia nauczycieli, aby ich pasja, kreatywność, zaangażowanie, poświecenie wspierały rozwój polskich dzieci i młodzieży.

Piszę to ja – matka, żona, Polka, nauczycielka, ambasadorka i trenerka edukacyjnych programów ogólnopolskich (Wiosna Edukacji, Rok Relacji) i międzynarodowych (Microsoft Education Community)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to conduct a lesson abroad? Use Skype

How to conduct a subject lesson abroad? The Skype application comes with help. I had the opportunity to move to Saudi Arabia and share my knowledge about the geography and history of Poland. The conversation was a game, we had fun, learning. Thanks to the cooperation with Ms Soad Mizher teacher from Saudi Arabia, we planned a Skype connection in the Mystery Skype formula and added some modifications.

First, the students played the classic formula of Mystery Skype, so they asked a series of questions with yes / no answers, to find out where the interlocutors were staying, for example, are they in Europe? Is it cold? e.t.c.

The next task was prepared by the Polish side – questions about Poland, which Arabic students responded with the use of tablets. I asked questions about the location of Poland, the number of inhabitants, big cities. For each question, the students answered after searching on the internet. They managed very well and quickly. We have summarized new messages at the end.

We are planning another Skype connection so that Polish students can learn about Saudi Arabia.

My amazing adventure with Arab culture began with Skype lessons with Soad Mizher, which she led at the University of Dubai as part of an international education conference. (link below). That’s when we talked with the famous footballer Kuwait, who knew many Polish football teams. What an adventure!

Thank you Soad Mizher for your cooperation!

https://mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/2019/03/09/niesamowite-doswiadczenia-z-lekcji-skype-z-uniwersytetu-w-dubaju-extraordinary-experiences-from-skype-lesson-at-zayed-university-in-dubai-polish-english/56894462_273588233573908_2822858502152650752_n

Lekcja geografii i historii w Arabii Saudyjskiej przez Skype

Jak poprowadzić lekcję przedmiotową za granicą? Z pomocą przybywa komunikator Skype. Ja miałam taką okazję przenieść się do Arabii Saudyjskiej i podzielić się wiedzą o geografii i historii Polski. Rozmowa miała charakter gry, bawiliśmy się, ucząc. Dzięki  współpracy z nauczycielką Soad Mizher z Arabii Saudyjskiej, zaplanowałyśmy połączenie Skype w formule Mystery Skype oraz dodałyśmy nieco modyfikacji.

Najpierw uczniowie grali w klasyczną formułę Mystery Skype czyli zadawali serię pytań z odpwiedziami tak/nie, aby poznać miejsce pobytu rozmówców, np czy jeteś w Europie?, czy jest zimno? itp.

Następnym zadaniem były przygotowane przez polską stronę pytania o Polsce, na które uczniowie arabscy odpowiadali za pomocą użycia tabletów. Zadawałam pytania o położenie Polski, liczbę mieszkańców, duże miasta. Na każde z pytań, uczniowie odpowiadali, po wyszukaniu w internecie. Poradzili sobie bardzo sprawnie i szybko. Nowe wiadomości podsumowaliśmy w zakończeniu.

Planujemy następne połączenie Skype, aby polscy uczniowie mogli poznać informacje o Arabii Saudyjskiej.

Moja niesamowita przygoda z kulturą arabską rozpoczęła się poprzez lekcje Skype z Soad Mizher, którą prowadziła na Uniwersytecie w Dubaju w ramach międzynarodowej konferencji edukacyjnej. (link poniżej). Wtedy właśnie rozmawialiśmy ze sławnym piłkarzem Kuwejtu, który znał wiele polskich zespołów piłkarskich. Co za przygoda!

Dziękuję Soad Mizher za współpracę!

https://mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/2019/03/09/niesamowite-doswiadczenia-z-lekcji-skype-z-uniwersytetu-w-dubaju-extraordinary-experiences-from-skype-lesson-at-zayed-university-in-dubai-polish-english/

 

56894462_273588233573908_2822858502152650752_n

Rok Relacji w Gdańsku – energetycznie, praktycznie, kolorowo i smacznie:)

Dnia 6 kwietnia 2019 w auli Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja ogólnopolskiego programu Rok Relacji, łączącego edukatorów z pasją w działaniach na rzecz poprawy relacji w społecznościach szkolnych. Inicjatorami tej oddolnej i działającej w charakterze pro publico bono akcji są Marta Rosińska i Grzegorz Śpiewak – wykładowcy, trenerzy, autorzy podręczników szkolnych. Organizatorami gdańskiej akcji był Uniwersytet Gdański, SP 35 Gdańsk oraz Polskie Towarzystwo Naukowe przy UG.

W piękny sobotni dzień spotkaliśmy się wspólnie, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie zwiększenia dobrostanu i odkrywaniu potrzeb własnych i innych członków społeczności szkolnych (nauczycieli, rodziców, uczniów). Prelegentki przygotowały prezentacje o dokonywanych przedsięwzięciach i propozycjach zadań zwiększających umiejętne zarządzanie emocjami i wzmacnianiem mocnych stron. Konferencja rozpoczęła się filmem Marty Rosińskiej o ideach Roku Relacji i budowaniu współpracy globalnej i kultury życzliwości.

Małgorzata Buszman z SP 35 Gdańsk opowiadała o prowadzeniu kampanii i akcji społecznych, które nadają uczniom poczucie sensu, sprawczości i odpowiedzialności oraz dają szansę wypowiadania w kwestiach ważnych. Projekty można realizować w przestrzeni wirtualnej i międzynarodowej dzięki komunikatorom online np Skype. W szkole realizowano projekty o szacunku, pozytywnej komunikacji i stop hejtowi.

Aneta Chabrowska dzieliła się praktycznymi wskazówkami, jak rozwijać inteligencję inter i intrapersonalną. Jednym z zaprezentowanych zadań były tzw kręgi, czyli rozwiązywanie problemu przez uczniów poprzez wzajemne udzielanie rad, np chcę więcej czasu spędzać z kolegami – co mogę zrobić? – inni uczniowie dają rady.

Iza Konop wskazywała na siłę wzajemnego uczenia się od siebie nawzajem, rodziców od dzieci czy nauczycieli od uczniów oraz o prawie do popełniania błędów. Radziła, jak podjąć chwilę autorefleksji w trudnych sytuacjach i skutecznym opanowaniu negatywnych emocji. W chwilach kryzysowych dajmy sobie czas, aby ostudzić emocje i zadać sobie pytanie o przyczynę negatywnych uczuć i ich powstrzymanie.

Hanna Kryszewska z Uniwersytetu Gdańskiego zwracała uwagę na dostrzeganie rzeczy ważnych w codziennych działaniach oraz wzmacnianiu pozytywnych wydarzeń. Uczestnicy diagnozowali i analizowali małe, ale istotne elementy codzienności.

Sylwia Kunze z SP 35 Gdańsk opowiadała o budowaniu relacji i zaufania z rodzicami jako partnerami wydarzeń szkolnych. Rodzice organizują turnieje sportowe, pomagają przy akademiach, wystąpieniach. Współpraca układa się dobrze, kiedy rodzice są współodpowiedzialni za powierzone zadania.

Przerwa kawowa została zorganizowana i przygotowana przez dyrekcję i nauczycieli Szkoły Specjalnej nr 2 z Gdańska Pawła Drobnika i Małgorzatę Zdrojewską, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska. Uczestników konferencji przywitały pięknie i kolorowo przybrane stoły z kwiatami i pysznymi przekąskami. Ten poczęstunek był niezwykle dekoracyjny, barwny i smaczny.

Atmosfera konferencji była bardzo pozytywna i energetyczna. Wyszliśmy z głowami pełnymi inspiracji i z odwagą do dalszych zmian i do dalszego budowania własnego „ja” ciągle na nowo. Dzięki fantastycznej współpracy wprowadzamy nowe, pozytywne relacje.

Chciałabym serdecznie podziękować inicjatorom, organizatorom i współorganizatorom tego wydarzenia: Marcie Rosińskiej, Małgorzacie Skwirze, Pawłowi Drobnikowi, Małgosi Zdrojewskiej, Sylwii Kunze, Anecie Chabrowskiej.

Wybierz zawód-lekcja Skype z naukowcem

Uczniu, jaki zawód interesuje cię w przyszłości? Porozmawiaj o tym z naukowcem, artystą lub innym zawodowcem  przez Skype. Poniżej link z bazą dostępnych tematów.

Nam udało połączyć się z Estonią, z genetykiem zajmującym się udomowieniem wilków i psów. Poznaliśmy największe skupiska drapieżników na świecie i zależności w łańcuchu pokarmowym.

Być może to nowa inspiracja zawodowa dla uczniów? Sprawdź!

 

https://education.microsoft.com/skypeascientist