24 hour World Skype Tour from the USA – 24 h wycieczka Skype z USA (English – Polish)

American school O.L. Smith School, thanks to the inspiration of Robbin Tenglin Makled, organized a 24-hour tour through Skype, connecting to 27 schools on 7 continents. The students stayed at school to connect with other students in various parts around the world. SP 35 Gdańsk also participated in this event.

First, when we joined, we played the game Mystery Skype, which is to guess the place of our interlocutors. Then, we talked about Polish cuisine, traditional dishes, holidays, festivlas. American students were interested in the tradition of Christmas Eve. They also told us about their adventure in a Skype trip around the world.
24 hour trip through Skype is a dose of extraordinary inspirations from different cultures in the digital environment.

Such a future – multicultural, digital, diverse.

Do you want to know it?

Amerykańska szkoła O.L. Smith School, dzięki inspiracji Robbin Tenglin Makled, zorganizowała 24 h wycieczkę przez Skype, łącząc się z 27 szkołami na 7 kontynentach. Uczniowie nocowali w szkole, aby odbyć połączyć się ze szkołami i uczniami w różnych częściach dookoła świata. SP 35 Gdańsk też uczestniczyła w tym wydarzeniu.
Najpierw, gdy się połączyliśmy, zagraliśmy w grę Mystery Skype, czyli odgadywanie miejsca naszych rozmówców. Potem, opowiadaliśmy o polskiej kuchni,tradycyjnych daniach, wakacjach, świętach. Amerykańskich uczniów zaciekawiła tradycja Wiglii podczas Bożego Narodzenia. Opowiedzieli oni nam również o swojej przygodzie w wycieczce Skype dookoła świata.
24 h wycieczka przez Skype to dawka niezwykłych inspiracji z różnych kultur w środowisku cyfrowym.
Taka przyszłość – międzykulturowa, cyfrowa, różnorodna.
Chcecie ją poznawać?

Reklamy

Skype in the Classroom – 3 steps to start. Jak zacząć w 3 krokach (English-Polish)

Teacher, build international contacts, teach about sustainable development goals. Meet new people, places and culture! Join the free educational platform of the Microsft Education Community.

https://education.microsoft.com/

After registering on the Microsoft website, take a look at Skype in the classroom. You have five options to choose from.

Nauczycielu, buduj międzynarodowe kontakty, ucz o celach zrównoważonego rozwoju i o globalnych celach. Poznawaj nowych ludzi, miejsca i kultury! Przyłącz się do bezpłatnej platformy edukacyjnej Microsft Education Community.

https://education.microsoft.com/

Po rejestracji na stronie Microsoft, zajrzyj do programu Skype in the Classroom. Masz do wyboru aż pięć możliwości.

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview
Bez tytułu 1.png

1.Skype with a guest speaker, eg with a writer. I recommend lessons with Geoffrey Simpson and Meet Amercica’s Veterans lessons (guests are war veterans)

2. Mystery Skype – a game in which students guess the place of their interlocutors through questions with answers yes / no, eg are kangaroos in your country?

3. virtual field trips eg museums, parks. I recommend the Wyoming Museum

4. Skype lessons conducted by teachers who share their knowledge

5. Skype Collaboration – hundreds of topics for cooperation with schools around the world. You can also set up your own lessons, for example about your country, global problems, the day of the child and many others

1.Skype z prelegentem np z pisarzem. Polecam lekcje z Geoffrey Simpson oraz lekcje Meet Amercica’s Veterans (goście to weterani wojenni)

2. Mystery Skype – gra, w której uczniowie odgadują miejsce swoich rozmówców poprzez pytania z odpowiedziami tak/nie np. czy w twoim kraju są kangury?

3. wirtualne wycieczki np muzea, parki. Polecam Muzeum Wyoming

4. lekcje Skype prowadzi nauczyciel i dzieli się swoja wiedzą

5. współpraca Skype – setki tematów do współpracy ze szkołami na całym świecie. Możesz założyć też własną lekcje, np o twoim państwie, problemach globalnych, dniu dziecka i wielu wielu innych

Bez tytułu 2

To start Skype lessons, you must register on the selected site and expect notification of acceptance or rejection of the lesson.
I am recommending you to contact by email with the selected person, because it makes it easier to set details for both parties.

Aby zacząć lekcje Skype należy się zarejestrować na wybranej stronie i oczekiwać powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu lekcji.
Polecam na pewno kontakt mailowy z wybraną osoba prowadzącą, ponieważ ułatwia to ustalenie szczegółów dla obu stron.

Bez tytułu3Bez tytułu 4

The 21st century Teachers’ Conference in Nigeria:) Oyo State

The 21st century Teachers’ Conference in Nigeria:)

Are you a School Owner, Teacher, School Administrator, B ED Student ? Would you like to join community of Educators around the globe? Would you like to learn about free technology that can help improve your teaching and be certified by Microsoft and receive certificate that is recognized around the globe.. Hurry now and register for this one day Conference/Training powered by Microsoft.

We are happy to inform about the Nigerian training session for teachers and other school communities members (parents, school owners and others).
It is being organised by #CS First Lagos on the 15 th June 2019 at 10 a.m. in Oyo State.

We invite all Nigerian school communities to register online to this remarkable event.
At this training we will also be launching CS First Lagos and Edu -Tech Nigeria. These forums are targeted towards promoting technology and education.
The event is powered by Microsoft Education. As a participant of the event you will be able to join Microsoft Education Community and share your experiences worldwide!
Don’t miss this chance.
The main target for this training is to share our experiences about:
1. the need to introduce technology in the classroom
2. the need for teachers to be IT Compliant
3. technology that can help and improve teaching skills that will have
impact on the students
4. the need to encourage collaboration among student as a tool to bring
out their creativity.
We do hope that we will empower ourselves to be better educators in our different classrooms.
More information and registration – see our website!
https://www.csfirstlagos.com.ng
Join us, share us, create with us:)

60494505_6136061377921_2341728083742031872_n

Globalne relacje polsko-arabsko-wietnamskie na konferencji w Elblągu. Global relations Polish-Vietnamese and Arabic on Skype (Polish-English)

Na konferencji Hop zmiana w Elblągu 18 maja, w ramach rozwijania kompetencji XXI wieku uczniów i nauczycieli, odbyły się lekcje Skype jako zajęcia pokazowe dla polskich i wietnamskich nauczycieli. Gościem Skype była także nauczycielka z Arabii Saudyjskiej.

W ramach pracy z nowymi technologiami oraz współpracy cyfrowej i międzykulturowej, jako ważnych kompetencji XXI wieku, połączyliśmy się najpierw z Soad Mizher z Arabii Saudyjskiej. Graliśmy w Mystery Skype, czyli za pomocą pytań i odpowiedzi tak/nie, odgadliśmy miejsce naszej rozmówczyni. Soad pokazała nam ciekawe miejsca w swoim mieście Jubail, które jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast Arabii.

Przyszedł też czas, kiedy na Skype’ie pojawiło się aż dziesięciu wietnamskich nauczycieli z różnych miast Wietnamu, których koordynowała nauczycielka Ha Nga. To było wyzwanie dydaktyczne, organizacyjne i techniczne. Ale zabawa się udała! Również pytaliśmy się o miejsce położenia rozmówców.

Takie lekcje to przełamywanie barier kulturowych, budowanie relacji międzynarodowych i spora dawka humoru i zabawy!

At the Hop change conference in Elbląg, on May 18, as part of developing the 21st century students ‚and teachers’ competences, Skype lessons were held as demonstration classes for Polish and Vietnamese teachers. Skype guest was also a teacher from Saudi Arabia.

As part of working with new technologies as well as digital and intercultural cooperation as the important competences of the 21st century, we first joined Soad Mizher from Saudi Arabia. We played  Mystery Skype, that is, with questions and answers yes / no, we guessed the place of our interlocutor. Soad showed us also interesting places in her city Jubail, which is one of the most industrialized cities in Arabia.

There was also a time when there were as many as ten Vietnamese teachers from various cities in Vietnam, coordinated by teacher Ha Nga on Skype. It was a didactic, organizational and technical challenge. But the fun has succeeded! We also asked about the location of the interlocutors.

Such lessons include overcoming cultural barriers, building international relations and a good dose of humor and fun!

 

No.More.Plastic global Skype project

The No.More.Plastic project involves more than 416 schools globally across 68 countries, covering six continents. During 3 weeks students will focus on the problem, solutions and how to take action. Students will be able to explore, brainstorm, discuss, create, connect, reflect and share their findings via weekly videos and pictures which will be shared at the website. Once a week they will watch the videos from their global peers to gain a deeper understanding about them. As part of the project they will focus on single use plastic, microplastics and the plastic soup.

Przejdź do tego Swaya

Students learn each other’s languages ​​via Skype – Urdu and Poland in action

Class 5d with SP 35 Gdańsk with an English teacher Małgorzata Buszman participated in the British Council ISA project. Our Language Our identity with the Wahid Campus from Pakistan school, initiated by teacher Javaria Qureshi. The British Council is an institution representing the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the field of cultural and educational cooperation. They carry out activities on six continents and in over 100 countries, creating new international opportunities on a daily basis.
Thanks to the Skype lesson, we could exchange language information in the subject of courtesy, welcome and public holidays. The pupils learned each other’s pronunciation in Polish and Urdu language.
It was a valuable educational experience!