Uczniowie uczą się wzajemnie języków przez Skype – Urdu i Polski w akcji

Klasa 5d z  SP 35 Gdańsk z nauczycielką angielskiego Małgorzatą Buszman brała udział w projekcie British Council ISA Nasz Język Nasza tożsamość ze szkolą Wahid Campus z Pakistanu zainicjowanego przez nauczycielkę  Javaria Qureshi. British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Realizują działania na sześciu kontynentach i w ponad 100 krajach, codziennie tworząc nowe międzynarodowe możliwości.
Dzięki lekcji Skype mogliśmy wymienić się informacjami językowymi w temacie zwrotów grzecznościowych, powitalnych i świąt. Uczniowie uczyli się wzajemnie wymowy w języku polskim i języku urdu.
To było cenne doświadczenie edukacyjne!

Reklamy

Skype virtual field trip at Hung Temple in Vietnam

At the beginning of May I was honoured to be invited by the Vietnamese teacher Hue Hoang for Skype virtual field trip to Hung Temple in Vietnam. This is one of the most sacred of the historic sites by the Vietnamese. The area is a complex consisting of several temples dedicated to the cult of Hùng Vương – the first descendants the mythological founders of the Vietnamese.

Hung King’s Temple is the center, focus of Hung Kings age, the temples for worshiping Hung Kings located on Nghia Linh mountain (also known as Ca mountain by local or other names: Hung mountain, Hy Cuong mountain) at the elevation of 175 meters above sea level. This land area used be a tropical jungle and today Hung mountains is still a natural forest with different generations of trees including 150 species of plants belonging to 35 families, there are some great and old trees such as: banian, pine, cycad, parashorea…

From a distance, Hung mountain looks like a head of a big dragon heading towards the South, its body  winding into Troc mountain, Van mountain and Pheo mountain. Behind Hung mountain are the big hills close together about 10km like a herd of elephants heading to the land of ancestors, in front of Hung mountain is Bach Hac crossroads with the confluence of the three biggest rivers in the North: Red River, Lo river and Da river which all make an immense waters from which are low hills like a flock of turtles stepping towards Nghia Linh. ..In the far East is innumerable Tam Dao range (Mother mountain), in the South is sky-high Ba Vi range (Father mountain) gathered. Close to Hung mountain are hills like phoenix (Tien Kien), tiger prostrating (Khang Phu – Chu Hoa). Imposing and spectacular landscape and position full of brave soul of mountains and rivers. Standing on the high peak of Nghia Linh we can see all of an immense area impressed by charming beauty of mountains and rivers. Legend has it that Hung King traveled a lot and found this place as fitting of his capital.

Thank you Hue Hoang for this adventure!Skype-20190430-171711

source: http://www.hoangthanhthanglong.vn/en/hung-kings-temple-origin-point-of-the-the-nation/1800

Radosne wspomnienia z wymiany polsko-hiszpańskiej

W dniach 8-12 maj 2019 odbywała się w SP 35 Gdańsk wymiana polsko – hiszpańska typu homestay (z noclegiem i wyżywieniem u rodzin uczniów i nauczycieli). Gościliśmy grupę 17 uczniów i 2 nauczycielek ze szkoły pod Barceolną – IES Pere Fontdevilla z miasta Gironella. Program był bardzo urozmaicony, intensywny, z mocą niezapominanych wrażeń. Przeszliśmy wspólnie setki kilometrów w Trójmieście i okolicach.

Wymiana rozpoczęła się przyjazdem gości w nocy, ale już w czwartek rano stawiliśmy się w szkole na wspólnych zadaniach integracyjnych. Goście hiszpańscy poznawali naszą szkołę dzięki przygotowanym wcześniej zagadkom w różnych częściach szkoły. Były wspólne poszukiwania, rozmowy, odkrywanie qr kodów i krzyżówek. Po ich rozwiązaniu, zajęliśmy się plakatami o wspólnych zainteresowaniach. Już po godzinie powstała kolorowa gazetka. Następnie, poszliśmy na wycieczkę do Sopotu – polskiego kurortu nadmorskiego. Hiszpanie polubili widok  wzburzonego i niespokojnego Bałtyku i przeszli się najdłuższym drewnianym molem w Europie.

Piątek przyniósł moc inspiracji edukacyjnych i potężną dawkę wiedzy z historycznego Gdańska. Zaczęliśmy od Muzeum Bursztynu, gdzie oglądaliśmy piękne wytwory tego lokalnego produktu nadbałtyckiego. Starówka Gdańska zrobiła na Hiszpanach imponujące wrażenie. Robiliśmy zdjęcia w kultowych miejscach: fontanna Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa, Żuraw, Sołdek. Punktem kulminacyjnym był bogato zdobiony Kościół Mariacki i wejście na wieżę. Panorama miasta zapierała dech niejednemu uczestnikowi.

Sobota i niedziela należała do dyspozycji rodziców, uczniów oraz gości hiszpańskich, ale nigdzie nas nie zabrakło! Było:

  • naukowo w Experymencie Gdynia, Hewelianum Gdansk
  • historycznie w Muzeum II Wojny, Centrum Solidarności, zamku w Malborku
  • sportowo: udział w biegach, wizyta na stadionie, spacery na Pachołek, w Parku Oliwskim
  • blisko natury w zoo, parku, nad jeziorami kaszubskimi, na kempingu
  • rekreacyjnie: rowery, gokarty, paintball, JumpCity, basen

 

Dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

Nasza przygoda w Hiszpanii rozpocznie się 12 czerwca 2019. Do zobaczenia!

 

eduScrum – a method for the 21st century school

At the end of April, I participated in the training for the school of the 21st century – eduScrum – and I gained the international eduScrum Master certificate. I highly recommend the workshops to all those who want to teach and develop the competences of 21st century (4C’s): creativity, communication, critical thinking, cooperation. The educational method of eduScrum is related to the Agile philosophy, corresponding to how to flexibly adapt to changes and Scrum, encouraging you to search for your own solutions.

The eduScrum method is aimed at the work of students who are looking for solutions to the tasks set by the teacher. The way they carry out the task belongs to them. The method gives many possibilities for joint dialogue in the group, for setting goals, for discovering and strengthening their strengths, for mutual support. We act with respect for our own and other team members’ opinions.

I recommend the eduScrum method, especially in international projects in the virtual space, where we often collide with a different culture and worldview, and where we carry out joint tasks. Communication and cooperation,  intelligent expression of  needs and empathic response to the needs of others, is the basis for learning and teaching in a global, digital and multicultural world.

more information about the training

http://eduscrum.nl/en/about-eduscrum

eduScrum – metoda na szkołę 21go wieku

Pod koniec kwietnia uczestniczyłam w szkoleniu na miarę szkoły 21go wieku – eduScrum – i zdobyłam międzynarodowy certyfikat eduScrum Master. Gorąco polecam warsztaty wszystkim osobom, chcącym uczyć projektowo i rozwijać kompetencje 21go wieku (ang. 4C’s): kreatywność (creativity), komunikacja (communication), krytyczne myślenie (critical thinking), współpraca (collaboration). Metoda edukacyjna eduScrum  jest związana z filozofią Agile (zwinny), odpowiadającej jak elastycznie dopasować się do zmian oraz Scrum, zachęcającej do poszukiwania własnych rozwiązań.

Metoda eduScrum jest skierowana na pracę uczniów, którzy poszukują rozwiązań na zadania postawione przez nauczyciela. Sposób, jak zrealizują zadanie, należy do nich. Metoda daje wiele możliwości do wspólnego dialogu w grupie, do ustalenia realizacji celów,  do odkrywania i wzmacniania swoich mocnych stron, do wzajemnego wsparcia. Działamy w poszanowaniu zdania własnego i innych członków zespołu.

Polecam metodę eduScrum, szczególnie w projektach międzynarodowych w przestrzeni wirtualnej, gdzie zderzamy się często z odmienną kulturą i światopoglądem, a gdzie realizujemy wspólne zadania. Komunikacja i współpraca, czyli inteligentne wyrażanie swoich potrzeb i empatyczne reagowanie na potrzeby innych, to podstawa uczenia się i nauczania w globalnym, cyfrowym i wielokulturowym świecie.

więcej informacji o certyfikowanym szkoleniu w Polsce

Witamy w eduScrum!

Skype lesson about pesticides on Vietnamese TV. Teach SGDs – climate action

For the invitation of a Vietnamese teacher, Thuy Tran, I took part in the Skype lesson about the goals of sustainable development in the subject of environmental protection. Vietnamese students have prepared Minecraft presentations and the difficult issue – pesticides. Vietnamese TV has also been interested in the impact of pesticides on climate and ecology as they

participated in the recording of our activities. For many people, pesticides are a completely foreign phenomenon, distant or unknown. That is why it is worth talking, it is worth realizing and it is worth communicating to students that their actions have an impact on the future.

A very high added value of new technologies in modern learning is the fact that we get teachers and students – a new portion of knowledge in a way that is often unconscious. We also increase internal motivation, prompting us to start our own search. Students still accustomed to the model of passing knowledge only through the teacher or completing the exercises in the book, open their eyes to the possibilities that the digital world brings. We become part of the educational process in action. Global problems to be solved are part of life in every corner of the world.

Lekcja Skype o pestycydach we wietnamskiej TV. Uczymy celów zrównoważonego rozwoju-działania na rzecz klimatu

Na zaproszenie wietnamskiej nauczycielki Thuy Tran wzięłam udział w lekcji Skype o celach zrównoważonego rozwoju w temacie ochrony środowiska. Uczniowie wietnamscy przygotowali prezentacje i grę Minecraft o trudnym zagadnieniu – pestycydach. Kwestią wpływu pestycydów na klimat i ekologię zainteresowała się też telewizja wietnamska. która uczestniczyła w nagrywaniu naszych działań. Dla wielu osób pestycydy to aspekt zupełnie obcy, daleki lub nieznany. Dlatego warto rozmawiać, warto uświadamiać i warto przekazać uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość.

Bardzo dużą wartością dodaną nowych technologii we współczesnym uczeniu się jest fakt, że dostajemy – my nauczyciele i uczniowie – nową porcję wiedzy w sposób często nieuświadomiony. Zwiększamy też motywację wewnętrzną, skłaniającą do rozpoczęcia własnych poszukiwań. Uczniowie przyzwyczajeni jeszcze do modelu przekazywania wiedzy tylko przez nauczyciela lub wypełnianie ćwiczeń w książce, otwierają oczy na możliwości, jakie niesie cyfrowy świat. Stajemy się częścią procesu edukacyjnego w działaniu. Globalne problemy do rozwiązania są częścią życia w każdym zakątku świata.