Meet educational systems via Skype

Aileen Hue Hoang – an English teacher from Vietnam organised online lesson to present different global eucational systems. During conversation we could exchange information about everyday school life of teachers and students in Vietnam, Poland, Russia and Pakistan. We highly appreciated short shows of Vietnamese students. I was inspired by involvement and eagerness of our Vietnamese hosts by conducting this awesome lesson.

Refleksje i podziękowania końcoworoczne

Zakończenie roku szkolnego w Polsce. Niesamowity czas dla mnie. Mówię wielkie „dziękuję” przyjaciołom, kolegom z mojej wspaniałej szkoły oraz z polskiego programu edukacyjnego Wiosna Edukacji. Mówię również „dziękuję” wszystkim nowym przyjaciołom i kolegom, których spotkałam w społeczności edukacyjnej Microsoft.
Dziękuję. Wiele działań za nami i niesamowite przygody przed nami

The ending of school year in Poland. Amazing and crucial time for me. I say big ‚thank you’ to friends, collegues from my great school, from Polish educational program Spring of Education. I also say big ‚thank you’ to all new friends and collegues I have met in Microsoft Education Community.
Thank you and there are awesome adventures ahead of us

24 hour World Skype Tour from the USA – 24 h wycieczka Skype z USA (English – Polish)

American school O.L. Smith School, thanks to the inspiration of Robbin Tenglin Makled, organized a 24-hour tour through Skype, connecting to 27 schools on 7 continents. The students stayed at school to connect with other students in various parts around the world. SP 35 Gdańsk also participated in this event.

First, when we joined, we played the game Mystery Skype, which is to guess the place of our interlocutors. Then, we talked about Polish cuisine, traditional dishes, holidays, festivlas. American students were interested in the tradition of Christmas Eve. They also told us about their adventure in a Skype trip around the world.
24 hour trip through Skype is a dose of extraordinary inspirations from different cultures in the digital environment.

Such a future – multicultural, digital, diverse.

Do you want to know it?

Amerykańska szkoła O.L. Smith School, dzięki inspiracji Robbin Tenglin Makled, zorganizowała 24 h wycieczkę przez Skype, łącząc się z 27 szkołami na 7 kontynentach. Uczniowie nocowali w szkole, aby odbyć połączyć się ze szkołami i uczniami w różnych częściach dookoła świata. SP 35 Gdańsk też uczestniczyła w tym wydarzeniu.
Najpierw, gdy się połączyliśmy, zagraliśmy w grę Mystery Skype, czyli odgadywanie miejsca naszych rozmówców. Potem, opowiadaliśmy o polskiej kuchni,tradycyjnych daniach, wakacjach, świętach. Amerykańskich uczniów zaciekawiła tradycja Wiglii podczas Bożego Narodzenia. Opowiedzieli oni nam również o swojej przygodzie w wycieczce Skype dookoła świata.
24 h wycieczka przez Skype to dawka niezwykłych inspiracji z różnych kultur w środowisku cyfrowym.
Taka przyszłość – międzykulturowa, cyfrowa, różnorodna.
Chcecie ją poznawać?

Skype in the Classroom – 3 steps to start. Jak zacząć w 3 krokach (English-Polish)

Teacher, build international contacts, teach about sustainable development goals. Meet new people, places and culture! Join the free educational platform of the Microsft Education Community.

https://education.microsoft.com/

After registering on the Microsoft website, take a look at Skype in the classroom. You have five options to choose from.

Nauczycielu, buduj międzynarodowe kontakty, ucz o celach zrównoważonego rozwoju i o globalnych celach. Poznawaj nowych ludzi, miejsca i kultury! Przyłącz się do bezpłatnej platformy edukacyjnej Microsft Education Community.

https://education.microsoft.com/

Po rejestracji na stronie Microsoft, zajrzyj do programu Skype in the Classroom. Masz do wyboru aż pięć możliwości.

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview
Bez tytułu 1.png

1.Skype with a guest speaker, eg with a writer. I recommend lessons with Geoffrey Simpson and Meet Amercica’s Veterans lessons (guests are war veterans)

2. Mystery Skype – a game in which students guess the place of their interlocutors through questions with answers yes / no, eg are kangaroos in your country?

3. virtual field trips eg museums, parks. I recommend the Wyoming Museum

4. Skype lessons conducted by teachers who share their knowledge

5. Skype Collaboration – hundreds of topics for cooperation with schools around the world. You can also set up your own lessons, for example about your country, global problems, the day of the child and many others

1.Skype z prelegentem np z pisarzem. Polecam lekcje z Geoffrey Simpson oraz lekcje Meet Amercica’s Veterans (goście to weterani wojenni)

2. Mystery Skype – gra, w której uczniowie odgadują miejsce swoich rozmówców poprzez pytania z odpowiedziami tak/nie np. czy w twoim kraju są kangury?

3. wirtualne wycieczki np muzea, parki. Polecam Muzeum Wyoming

4. lekcje Skype prowadzi nauczyciel i dzieli się swoja wiedzą

5. współpraca Skype – setki tematów do współpracy ze szkołami na całym świecie. Możesz założyć też własną lekcje, np o twoim państwie, problemach globalnych, dniu dziecka i wielu wielu innych

Bez tytułu 2

To start Skype lessons, you must register on the selected site and expect notification of acceptance or rejection of the lesson.
I am recommending you to contact by email with the selected person, because it makes it easier to set details for both parties.

Aby zacząć lekcje Skype należy się zarejestrować na wybranej stronie i oczekiwać powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu lekcji.
Polecam na pewno kontakt mailowy z wybraną osoba prowadzącą, ponieważ ułatwia to ustalenie szczegółów dla obu stron.

Bez tytułu3Bez tytułu 4

Skype lesson about pesticides on Vietnamese TV. Teach SGDs – climate action

For the invitation of a Vietnamese teacher, Thuy Tran, I took part in the Skype lesson about the goals of sustainable development in the subject of environmental protection. Vietnamese students have prepared Minecraft presentations and the difficult issue – pesticides. Vietnamese TV has also been interested in the impact of pesticides on climate and ecology as they

participated in the recording of our activities. For many people, pesticides are a completely foreign phenomenon, distant or unknown. That is why it is worth talking, it is worth realizing and it is worth communicating to students that their actions have an impact on the future.

A very high added value of new technologies in modern learning is the fact that we get teachers and students – a new portion of knowledge in a way that is often unconscious. We also increase internal motivation, prompting us to start our own search. Students still accustomed to the model of passing knowledge only through the teacher or completing the exercises in the book, open their eyes to the possibilities that the digital world brings. We become part of the educational process in action. Global problems to be solved are part of life in every corner of the world.

How to conduct a lesson abroad? Use Skype

How to conduct a subject lesson abroad? The Skype application comes with help. I had the opportunity to move to Saudi Arabia and share my knowledge about the geography and history of Poland. The conversation was a game, we had fun, learning. Thanks to the cooperation with Ms Soad Mizher teacher from Saudi Arabia, we planned a Skype connection in the Mystery Skype formula and added some modifications.

First, the students played the classic formula of Mystery Skype, so they asked a series of questions with yes / no answers, to find out where the interlocutors were staying, for example, are they in Europe? Is it cold? e.t.c.

The next task was prepared by the Polish side – questions about Poland, which Arabic students responded with the use of tablets. I asked questions about the location of Poland, the number of inhabitants, big cities. For each question, the students answered after searching on the internet. They managed very well and quickly. We have summarized new messages at the end.

We are planning another Skype connection so that Polish students can learn about Saudi Arabia.

My amazing adventure with Arab culture began with Skype lessons with Soad Mizher, which she led at the University of Dubai as part of an international education conference. (link below). That’s when we talked with the famous footballer Kuwait, who knew many Polish football teams. What an adventure!

Thank you Soad Mizher for your cooperation!

https://mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/2019/03/09/niesamowite-doswiadczenia-z-lekcji-skype-z-uniwersytetu-w-dubaju-extraordinary-experiences-from-skype-lesson-at-zayed-university-in-dubai-polish-english/56894462_273588233573908_2822858502152650752_n

Lekcja geografii i historii w Arabii Saudyjskiej przez Skype

Jak poprowadzić lekcję przedmiotową za granicą? Z pomocą przybywa komunikator Skype. Ja miałam taką okazję przenieść się do Arabii Saudyjskiej i podzielić się wiedzą o geografii i historii Polski. Rozmowa miała charakter gry, bawiliśmy się, ucząc. Dzięki  współpracy z nauczycielką Soad Mizher z Arabii Saudyjskiej, zaplanowałyśmy połączenie Skype w formule Mystery Skype oraz dodałyśmy nieco modyfikacji.

Najpierw uczniowie grali w klasyczną formułę Mystery Skype czyli zadawali serię pytań z odpwiedziami tak/nie, aby poznać miejsce pobytu rozmówców, np czy jeteś w Europie?, czy jest zimno? itp.

Następnym zadaniem były przygotowane przez polską stronę pytania o Polsce, na które uczniowie arabscy odpowiadali za pomocą użycia tabletów. Zadawałam pytania o położenie Polski, liczbę mieszkańców, duże miasta. Na każde z pytań, uczniowie odpowiadali, po wyszukaniu w internecie. Poradzili sobie bardzo sprawnie i szybko. Nowe wiadomości podsumowaliśmy w zakończeniu.

Planujemy następne połączenie Skype, aby polscy uczniowie mogli poznać informacje o Arabii Saudyjskiej.

Moja niesamowita przygoda z kulturą arabską rozpoczęła się poprzez lekcje Skype z Soad Mizher, którą prowadziła na Uniwersytecie w Dubaju w ramach międzynarodowej konferencji edukacyjnej. (link poniżej). Wtedy właśnie rozmawialiśmy ze sławnym piłkarzem Kuwejtu, który znał wiele polskich zespołów piłkarskich. Co za przygoda!

Dziękuję Soad Mizher za współpracę!

https://mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/2019/03/09/niesamowite-doswiadczenia-z-lekcji-skype-z-uniwersytetu-w-dubaju-extraordinary-experiences-from-skype-lesson-at-zayed-university-in-dubai-polish-english/

 

56894462_273588233573908_2822858502152650752_n