Climate Action Project podsumowanie

O projekcie działań na rzecz klimatu (od Koen Timmers)
Projekt działań na rzecz klimatu 2020:
🚩 2,6 mln uczestników / 136 krajów
🚩 421 784 drzew posadzonych w ciągu 4 tygodni
🚩 526 rozwiązań studentów
🚩 program nauczania w 15 językach
🌎🌎 http://climate-action.info

 5 listopada 2020 r., Światowi liderzy, eksperci i aktywiści ds. działań na rzecz klimatu dołączyli do ponad 30 000 nauczycieli i uczniów z ponad 135 krajów na Dniu Działań na rzecz Klimatu, bezpłatnym wydarzeniu internetowym. Światowej sławy prelegenci, w tym dr Jane Goodall, prezydent Juan Manuel Santos i Sir David Attenborough wraz z ekspertami z WWF, NASA i ONZ, połączyli się, aby świętować naukę i rozwiązania oferowane przez ponad 2,6 miliona studentów, którzy uczestniczyli w projekcie działań na rzecz klimatu, sześciotygodniowy darmowy wspólny projekt, w ramach którego uczniowie zaprosili uczniów do zbadania przyczyn i skutków zmian klimatycznych, do udziału w wirtualnych wymianach i sesjach prezentacji mentorów oraz zaproponowania rozwiązań w zakresie sprawiedliwości środowiskowej poprzez usługi, badania, kampanie, a nawet wynalazki. Uczestnicy dołączający do Dnia Działań na rzecz Klimatu wysłuchali grup studentów z Chin, Mołdawii, Argentyny, Tanzanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Kanady, RPA i Irlandii i zostali zaproszeni do udziału w akcjach w czasie rzeczywistym, wysyłania wiadomości w kosmos i dołączania do światowych burmistrzów jako podpisali Manifest w sprawie działań na rzecz klimatu.

Najważniejsze wydarzenia z ośmiu godzin dzielenia się i nauki:

• Ekskluzywne wywiady z dr Jane Goodall i Prezydentem Santosem przyjmującymi pytania zadane przez uczniów

• Sam Barratt i Dan Shephard z ONZ, Matt Larsen-Daw i Fernanda Carvalho z WWF oraz dr Rick Davis z NASA dzielą się spostrzeżeniami na różnych poziomach, od środowiska, przez politykę, po nasze miejsce we wszechświecie

• Młoda aktywistka Vanessa Nakate i księżniczka Esmeralda zaangażowały się w inspirującą rozmowę na temat edukacji dziewcząt jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

• Kumi Naidoo przeczytał swój nowy wiersz, a Sandrine Dixson-Decleve, Coleen Vogel, Celine Cousteau i Roman Krznaric dzielili się potężnymi pomysłami, zachęcając uczniów do wielkich marzeń i podtrzymywania nadziei

Chociaż wiele seminariów internetowych ma charakter informacyjny, to wydarzenie online miało również na celu wprowadzenie rzeczywistych zmian. Podczas wydarzenia były 2 główne atrakcje:

• Sekretarz Edukacji Portugalii, Pierwsza Dama Tammy Murphy z New Jersey i Victor Negrescu, Parlament Europejski obiecali pomoc w obowiązkowej edukacji klimatycznej. W tym celu wykorzystamy nasz własny program nauczania, którego współautorem jest WWF.

https://www.climate-action.info/download-curriculum-2020

• Burmistrz Yvonne Aki-Sawyerr i burmistrz Ion Ceban, burmistrzowie stolic Sierra Leone i Mołdawii, złożyli deklarację dotyczącą Manifestu na rzecz działań na rzecz klimatu: http://climate-action.info/pledge

Projektanci Climate Action Project – globalny zespół setek edukatorów-wolontariuszy kierowany przez organizację non-profit Take Action Global Education – są zobowiązani do zapewnienia uczniom dostępu do działań pomimo wyzwań związanych z COVID-19, niezawodnym połączeniem bezprzewodowym i nierównościami w tym zakresie do technologii i zasobów. W ramach projektu nauczyciele otrzymali wysokiej jakości rozwój zawodowy oferowany przez światowej sławy liderów edukacji, a wszystkie klasy miały dostęp do pełnego programu nauczania, którego współautorem jest WWF i który został przetłumaczony na ponad 15 języków.

W ciągu sześciu tygodni uczniowie pracowali nad opracowaniem własnych rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych po zdobyciu podstawowej wiedzy, biorąc pod uwagę uprzedzenia i dowody naukowe, ustalając zaufane źródła i tworząc osobiste powiązania z pracą na rzecz sprawiedliwości środowiskowej.

W Szkole Podstawowej nr 35 w Gdańsku klasa 6a wraz z nauczycielką angielskiego Małgosią Buszman rozmawiali na temat zmian klimatu, jak jemu przeciwdziałać. Uczniowie sadzili zioła, z których zostanie przygotowany zielnik. W zeszłym roku sadziliśmy wspólne z radnym Miasta Gdańska Janem Peruckim oraz dyrektor szkoły Małgorzatą Skwirą drzewko w szkolnym ogrodzie.

https://sp35.edu.gdansk.pl/pl/art/final-globalnego-projektu-climate-action.15764.html

Sale lekcyjne poszerzyły perspektywę kryzysu klimatycznego poza mury szkół poprzez wywiady międzypokoleniowe i wirtualną wymianę doświadczeń między klasami w pracy z innymi młodzieżą, która może wyglądać i żyć inaczej niż oni. Studenci przeszli przez praktyczne doświadczenia edukacyjne, aby zrozumieć przyczyny, skutki i rozwiązania zarówno jako globalni współpracownicy, jak i konstruktorzy wiedzy.

Contact

Koen Timmers, Lead Climate Action Project, koen@takeactionglobal.org,
Whatsapp: +32 486 87 40 05, www.climate-action.info

Małgorzata Buszman, email: m.dobke-buszman@sp35.edu.gdansk.pl, Tel. 691165673

Related resources:

The Climate Action Project is launched by Take Action Global, a non-profit (501c3) based in Belgium and Florida, USA, www.takeactionglobal.org

Video recordings:

Komentarze do wsparcia:

„Zmiany klimatyczne są prawdziwe. Na całym świecie, gdzie wzorce zmieniają się i wpływają na ludzi, zwierzęta i środowisko. Aby stawić czoła rosnącemu kryzysowi, musimy podjąć działania. Musimy zmienić sposób myślenia ”. Dr Jane Goodall, DBE, założycielka Jane Goodall Institute i Posłaniec Pokoju ONZ

„Edukacja jest kluczem do zmiany zachowań uczniów i nastawienia społeczeństw. W tym celu musimy zrozumieć, że uczniowie mogą zrobić o wiele więcej niż zapamiętywanie faktów dotyczących klimatu i środowiska. Mają zdolność rozwiązywania rzeczywistych rozwiązań i podejmowania działań na rzecz lepszego świata ”. Koen Timmers, założyciel projektu działań na rzecz klimatu

„To nowe pokolenie posuwa się naprzód w działaniach na rzecz klimatu i wywierając wpływ na międzynarodowy dialog dotyczący kwestii społecznych i polityki. Korzystając z sieci i przekonujących przekazów solidarności i odporności, ci młodzi aktywiści przenoszą sprawy poza salę lekcyjną do mediów społecznościowych, ulic miast i stopni budynków rządowych. Jako obywatele świata pokazują, że jednostka może mieć pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Są potężni i nieustraszeni i służą jako głosy nadziei – a cały świat ich obserwuje ”. Dr Jennifer Williams, współzałożycielka Take Action Global, autorka projektu Climate Action Project

„Zmiana klimatu jest największym wyzwaniem środowiskowym, przed jakim kiedykolwiek stanął świat, ale możemy podjąć aktywne kroki. Cokolwiek wydarzy się w następnym dziesięcioleciu, przyszłość będzie wyglądać zupełnie inaczej i ważne jest, aby młodzi ludzie byli przygotowani na tę przyszłość i mieli możliwość kształtowania świata, który odziedziczą. Obejmuje to zrozumienie, w jaki sposób musimy pracować z naturą, jeśli chcemy osiągnąć zdrowy i zrównoważony świat ”. Cecily Yip, koordynator ds. Edukacji globalnej, WWF

„Młodzież to nie tylko przyszli przywódcy, ale także nadzieja dnia dzisiejszego. Swoimi przemyślanymi i ukierunkowanymi działaniami mają ogromny wpływ na zmiany na tej planecie, którą nazywamy domem ”. Céline Cousteau, filmowiec i badacz

Innowacje i wynalazki stworzone przez poprzednie sale lekcyjne Projektu Działania na rzecz Klimatu:

• Uczniowie z Malawi stworzyli program sadzenia 60 milionów drzew (przy wsparciu prezydenta)

• Irlandzcy uczniowie przynieśli zmiany narodowe zielonymi kropkami po wizycie u Ministra Środowiska

• Amerykańscy uczniowie opracowali walizkę na energię słoneczną, która teraz zapewnia bezpłatną elektryczność dla kenijskiej szkoły

• Kanadyjscy uczniowie wydrukowali w 3D rafy koralowe i zrobili jadalne bańki wodne

• Studenci z Indii i Argentyny opracowali własne biotworzywa i stworzyli bańki wodne

• Nigeryjscy uczniowie stworzyli małe biogazownie, które przywieźli do swoich społeczności

• Indonezyjscy uczniowie opracowali eko-cegły

World leaders and environmental experts join students from over 135 countries to celebrate climate action and global collaboration. *

On November 5, 2020, global leaders and climate action experts and activists joined more than 30,000 teachers and students from over 135 countries for Climate Action Day, a free, online event. World renowned speakers, including Dr. Jane Goodall, President Juan Manuel Santos, and Sir David Attenborough along with experts from WWF, NASA and UN, joined to celebrate learning and solutions offered by over 2.6 million students who participated in the Climate Action Project, a six-week free collaborative project that invited students to examine climate change causes and effects, join in virtual exchanges and mentor presentation sessions, and propose solutions for environmental justice through service, research, advocacy campaigns, and even inventions. Participants joining for Climate Action Day heard student groups from China, Moldova, Argentina, Tanzania, UAE, India, Canada, South Africa, and Ireland, and were invited to participate in real-time actions, sending messages to space and joining world mayors as they signed a Manifesto for Climate Action. 

Highlights on the eight hours of sharing and learning:

 • Exclusive interviews with Dr. Jane Goodall and President Santos accepting questions submitted by students
 • Sam Barratt and Dan Shephard from the UN, Matt Larsen-Daw and Fernanda Carvalho from WWF, and Dr. Rick Davis from NASA sharing insights on different levels from environment to policy to our place in the universe
 • Young activist Vanessa Nakate and Princess Esmeralda engaged in an inspired conversation on girl education as a solution for climate change
 • Kumi Naidoo read his new poem and Sandrine Dixson-Decleve, Coleen Vogel, Celine Cousteau, and Roman Krznaric sharing powerful ideas inviting students to dream big and keep hope

While many webinars are informative, this online event also aimed to bring actual change. During the event there were 2 highlights:

 • Secretary of Education Portugal, First Lady Tammy Murphy of New Jersey, and Victor Negrescu, European Parliament promised to help with compulsory climate education. For this our own curriculum, co-authored by WWF will be used.
  https://www.climate-action.info/download-curriculum-2020 
 • Mayor Yvonne Aki-Sawyerr and Mayor Ion Ceban, mayors of capitals Sierra Leone and Moldova, made the pledge for the Manifesto for Climate Action: http://climate-action.info/pledge 

The Climate Action Project designers–a global team of hundreds of volunteer educators led by Take Action Global education non-profit–are committed to providing students with access to action despite challenges of COVID-19, reliable wireless connection, and inequities in regard to technology and resources. As part of the project, teachers received high-quality professional development offered by world-renowned education leaders, and all classrooms had access to the complete curriculum which is co-authored by WWF and translated in over 15 languages. 

Over the course of the six weeks, students worked to develop their own solutions to climate change after building foundational knowledge, considering bias and scientific evidence, establishing trusted sources, and creating personal connections with the work of environmental justice. 

Add in your contribution, make it relevant for your press. 

Classrooms expanded perspectives of the climate crisis beyond the walls of schools through intergenerational interviews and in class-to-class virtual exchange experiences working with other youth who may look and live differently from them. Students progressed through hands-on learning experiences to gain understandings of causes, effects, and solutions as both global collaborators and also knowledge constructors. 

Contact

Koen Timmers, Lead Climate Action Project, koen@takeactionglobal.org,
Whatsapp: +32 486 87 40 05, www.climate-action.info

YOUR CONTACT HERE: your name, email, phone number

Related resources:

The Climate Action Project is launched by Take Action Global, a non-profit (501c3) based in Belgium and Florida, USA, www.takeactionglobal.org

Video recordings:

Comments in support:

“Climate Change is real. All around the world where the patterns are changing and affecting people, animals and the environment. To tackle this growing crisis we have to take action. We have to change mindsets.” Dr. Jane Goodall, DBE, Founder the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace

“Education is key to changing students’ behavior and societies’ mindset. For this we need to understand that students can do so much more than memorizing facts about climate and environment. They have the capacity to solve real-world solutions and take action for a better world.” Koen Timmers, Founder Climate Action Project

“This new generation is moving forward in climate action pursuits and impacting international dialogue on societal issues and policy. Through the use of networks and compelling messages of solidarity and resilience, these young activists are taking causes beyond the classroom to social media, city streets, and the steps of government buildings. As citizens of the world, they are demonstrating that an individual person can make a positive impact on climate and the environment. They are mighty and fearless and serve as voices of hope–and, the whole world is watching them.” Dr. Jennifer Williams, Co-founder Take Action Global, Climate Action Project author

“Climate change is the greatest environmental challenge that the world has ever faced, but we can take active steps. Whatever happens in the next decade, the future is going to look very different, and it is essential that young people are prepared for that future, and given the opportunity to shape the world that they will inherit. This includes understanding how we must work with nature if we want to achieve a healthy and sustainable world.” Cecily Yip, Global Education Coordinator, WWF 

“Youth are not only future leaders, they are the hope of today. With their thoughtful and targeted actions, they are greatly impacting the change on this planet we call home.” Céline Cousteau, filmmaker and explorer

Innovations and inventions created by past Climate Action Project classrooms:

 • Students in Malawi created a program to plant  60 million trees (with presidential support)
 • Irish students brought national change with the green dots after visiting the Minister of Environment
 • American students developed a solar suitcase which now offers free electricity to a Kenyan school
 • Canadian students 3D-printed coral reefs and made edible water bubbles
 • Indian and Argentinian students developed their own bioplastics and created water bubbles
 • Nigerian students created small biogas plants which they brought to their communities
 • Indonesian students developed eco-bricks

*text is taken from Climate Action Project sources